KVK ve Güvenlik

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI (KVK)

KVKK Aydınlatma Metni ve KVKK Politikamız

CLOUD AKADEMİ FİRMASI (Devam eden metinde “CLOUD AKADEMİ” olarak bahsedilecektir) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami önem vermekteyiz. Bu bilinçle, firma olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, CLOUD AKADEMİ ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük hassasiyet göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan şekilde ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa göre kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olarak nitelenmektedir. Kişisel verileriniz, CLOUD AKADEMİ tarafından sağlanan hizmet ve CLOUD AKADEMİ’ in ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, firmaimiz birimleri ve ofisler, internet sitesi, sosyal medya alanları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Firmaimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Ayrıca, CLOUD AKADEMİ hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı, www.cloudakademi.com ve firmamızın sahip olduğu diğer internet sitelerimizi ziyaret ettiğinizde, CLOUD AKADEMİ ‘in düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, CLOUD AKADEMİ tarafından size sunulan hizmet ve gerçekleştirilen faaliyetlere göre farklılık göstermekle birlikte 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen anlam ve kapsamda; CLOUD AKADEMİ tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi, geliştirilmesi ve/veya iyileştirilmesi amacıyla CLOUD AKADEMİ ‘ in ilgili birimleri ile paylaşılmakta; yine bu çerçevede kişiselleştirme, beklentiler, kullanım alışkanlıkları, beğeniler ve ihtiyaçlar çerçevesinde profil oluşturma, yeni hizmet kollarının geliştirilmesi, güvenliğin ve denetimin sağlanması, müşteri değerlendirme ve şikayet süreçlerinin yönetimi, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim mesajlarının gönderilmesi, uyum süreçleri, insan kaynakları süreçleri ve benzeri hizmetlerin hayata geçirilebilmesi amacıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  4, 5 ve 6. maddeleri çerçevesinde işlenmektedir. Yine CLOUD AKADEMİ tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, firmaimizin ve firmaimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini firmamızın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Üyenin/kullanıcının Rehberlik veya PDR proje ve ürünlerini kullandığı/kullanacağı durumlarda CLOUD AKADEMİ bu hizmetleri tam ve eksiksiz gerçekleştirmek adına 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile belirlenmiş “Nitelikli Kişisel Verileri” alabilir, işleyebilir ve ilgili kanuna uygun olarak, yasal sınırlar çerçevesinde aktarabilir, paylaşabilir. Cloud Akademi’ in “nitelikli kişisel veriler” ile ilgili çalışmaları sadece Rehberlik veya PDR proje ve ürünlerini kullanması ve bu hizmetin alınması durumu ile sınırlı olup, bu hizmetlerin tam, doğru ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi amacı ile gerçekleştirilmektedir.

İşlenen Kişisel Veriler Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabilir?

Toplanan kişisel verileriniz; CLOUD AKADEMİ tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, CLOUD AKADEMİ tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, firmaimizin ve firmaimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Firmaimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Firmae ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), Firmaimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Firmaimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, firma yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda CLOUD AKADEMİ olarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda firmamızım sözleşme ve yasadan doğan sorumluluklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde kişisel veri sahibine sunulan haklar:

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ”’inde belirtildiği üzere, bu hususta CLOUD AKADEMİ’e başvurmanız durumunda, başvurunuzda yer alan talepleriniz ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır ancak başvurunuza cevabın yazılı olarak verilmesi halinde ilk on sayfa üzerindeki her sayfa için 1 TL ve cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek bir ücret tarafınızdan talep edilebilecektir. Başvurunuzun tarafımız hatasından kaynaklanması halinde ücret size iade edilecektir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle firmamıza iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak firmaimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede CLOUD AKADEMİ’ e KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini istemeniz halinde CLOUD AKADEMİ’ in KVK Kanunu ‘na uygun olarak işlediği kişisel verilerinizi, ilgili mevzuat ve kanunlarda öngörülen süreler boyunca saklamasına ilişkin yükümlülükleri ile ilgili hakları saklıdır.

Bu kapsamda öncelikle, işlemeye konu kişisel verilerin saklanması için ilgili mevzuatta belirli bir süre öngörülüp görülmediği tespit edilir. Yasal bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranılır. Yasal süre öngörülmemişse işleme amacının sona ermesi sebebiyle kişisel verileriniz, eğer daha uzun süre saklanmasını gerektiren hukuki bir sebep yoksa silinir veya yok edilir. CLOUD AKADEMİ kişisel verilerin saklanması ve imhası politikasına buradan ulaşabilirsiniz